Drošības datu lapa (FF)

Izstrādājuma nosaukums: FINNFOAM XPS – termoizolācijas loksnes, identificē arī kā Finnfoam F-200, Finnfoam F-300, Finnfoam F-400, Finnfoam F-500, Finnfoam F-700 (atkarībā no lokšņu malām un virsējās kārtas izfrēzējuma: FI, FL, FK, CW, DRAIN).

1. Izstrādājums un ražotājs
1.1. Izstrādājuma nosaukums: FINNFOAM XPS – termoizolācijas loksnes
1.2. Izstrādājuma lietošanas mērķis: termoizolācija
1.3. Dati par ražotāju vai importētāju

Ražotājs: SAS (UAB) Finnfoam
Kokybės g. 5
LT-54469, Birulišķu ciems (Biruliškių k.), Kauņas raj.
Lietuva
Tālr.: +370 37 403 800
E-pasts: [email protected]

2. Bīstamības apzināšana
Izstrādājums netiek klasificēts kā bīstams materiāls.

3. Sastāvs
Nesatur bīstamas vielas. Finnfoam loksnes tiek ražotas no caurspīdīga kā stikls polistirola, oglekļa dioksīda, poras modificējošām vielām, procesa palīgvielām un krāsvielām.

4. Pirmās palīdzības pasākumi
Īpašu norādījumu nav.

5. Ugunsdzēsības pasākumi
5.1. Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: ūdens, smiltis, sausās ķimikālijas, ugunsdzēsības putas, oglekļa dioksīds, ugunsdzēsības paklāji.
5.2. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: norobežot bīstamo zonu un neļaut tajā iekļūt nepiederošām personām. Izmantot ūdens strūklu vai putu ugunsdzēsības aparātu, lai nodzēstu uguni. Nodzēsto materiālu atdzesēt, lejot ūdeni, tā pasargājot no atkārtotas aizdegšanās. Saliet zonu ap uguns izcelšanās avotu, lai izvairītos no uguns izplatīšanās.
5.3. Ugunsdzēsības aprīkojums: saspiesta gaisa kompresors un atbilstošs ugunsdzēsības aprīkojums ir obligāts. Ja šāda aprīkojuma nav, ugunsgrēku dzēst no drošas vietas un/vai no droša attāluma.
5.4. Īpašas vielas vai maisījuma izraisīta uguns vai sprādziena bīstamība: mehāniska zāģēšana, slīpēšana un frēzēšana var radīt putekļus. Nepieļaut putekļu uzkrāšanos, lai mazinātu putekļu sprādziena risku. Izstrādājums ir degošs un tas ir jāsargā no atklātas liesmas un citiem siltuma avotiem.
5.5. Ugunsgrēka laikā izdalās produkti: ūdens, oglekļa dioksīds, ūdens tvaiki un neliels daudzums oglekļa monoksīda un oglekļa monomēru.

6. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos:
Materiāls jāsavāc mehāniski.

7. Lietošana un glabāšana
7.1. Piesardzība drošai lietošanai: mehāniska zāģēšana, slīpēšana un frēzēšana var radīt putekļus. Nepieļaut putekļu uzkrāšanos, lai mazinātu putekļu sprādziena risku. Izstrādājums ir degošs un ugunsbīstams, ja tiek izmantots vai uzstādīts nepareizi. Samontētam izstrādājumam ir jābūt aizsargātam, kā to nosaka  nacionālie būvniecības reglamenti un īpašie izstrādājumu lietošanas ieteikumi.
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: izstrādājumu nedrīkst uzglabāt atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā transportēšanas, uzglabāšanas, montēšanas vai izmantošanas laikā. Uzglabājot ilgāku laiku ārā, loksnes ir jāsargā no UV stariem.

8. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
8.1 Pārvaldības parametri:
Ietekmes robežvērtības ir norādītas atsevišķiem materiāliem, kas ir izstrādājumā istabas temperatūrā. Taču, izmantojot ierastā veidā, ietekmes līmenis saglabājas ievērojami zemāks par robežvērtībām.

8.2 Individuālie aizsardzības pasākumi:
Apstrādājot izstrādājumu mehāniski, ieteicams lietot aizsargbrilles (ar sānu aizsargiem), kā noteikts standartā EN 166, vai līdzīgas aizsargbrilles. Termiski apstrādājot izstrādājumus, ieteicams izmantot respiratoru.

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Forma: cieta.
Krāsa: gaiši dzeltena.
Smarža: vāja, neizteikta.
Blīvums: no 27 līdz 45 kg/m3.
Šķīdība ūdenī: nešķīstošs.
Šķīdība organiskos šķīdinātājos: šķīstošs aromātiskajos un organiskajos šķīdinātājos.

10. Stabilitāte un reaģētspēja
10.1 Stabilitāte/nestabilitāte:
Izstrādājums ir termiski stabils normālā izmantošanas temperatūrā.
10.2 Nesaderīgi materiāli:
Organiskie ķīmiskie produkti, ogļūdeņraža šķīdinātāji.
Maksimālā izmantošanas temperatūra: +75 °C.

11. Toksikoloģiskā informācija
11.1. Ja norīts:
I
zstrādājuma fiziskās formas dēļ norīšanas bīstamības nav. Kaitīga ietekme nav paredzama, pat norijot mazas izstrādājuma daļiņas.
11.2. Ja ieelpots:
Putekļi, kas rodas, mehāniski apstrādājot izstrādājumu, var kairināt augšējos (deguna, rīkles) elpceļus. Dūmi un tvaiki, kas rodas, termiski apstrādājot izstrādājumu, piemēram, griežot ar karstu stiepli, var kairināt elpceļus.
11.3. Acu kairinājums:
Putekļi, kas rodas, mehāniski apstrādājot izstrādājumu, izraisa acu kairinājumu.

12. Ekoloģiskā informācija
Nav nelabvēlīgas ietekmes uz dabu.

13. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu
Veikt visus iespējamos pasākumus, lai materiāls tiktu pārstrādāts. Ja nav iespējas materiālu pārstrādāt, tas ir jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem nebīstamo atkritumu izgāztuvēs, atkritumu sadedzināšanas vai pārstrādes ražotnēs.

Arī iepakojums ir jāpārstrādā.

14. Informācija par transportēšanu
Nav īpašu prasību izstrādājuma transportēšanai.

15. Informācija par ķīmisko vielu regulējumu
Brīdinājuma etiķete: netiek pieprasīta.

16. Papildu informācija
Izmantošana: šis izstrādājums ir termoizolācijas loksnes.
Finnfoam iesaka visiem klientiem un/vai šīs drošības datu lapas saņēmējiem iepazīties ar izklāstīto informāciju un, ja nepieciešams, konsultēties ar profesionāļiem, lai pilnībā izprastu visus riskus, kas ir saistīti ar izstrādājumu. Prasības dažādās valstīs un reģionos var atšķirties, tāpēc pircējs/lietotājs uzņemas atbildību par to, lai tiktu nodrošināta darba un darbību atbilstība vietējiem likumiem un regulējumam. Drošības datu lapā sniegtie dati ir spēkā izstrādājumiem tikai tādā formā, kādā tos piegādā ražotājs. Tā kā ražotājs nevar kontrolēt izstrādājuma izmantošanas nosacījumus, pircējs/lietotājs ir atbildīgs par noteikto nosacījumu izpildi drošai izstrādājuma izmantošanai. Ražotājs neuzņemas atbildību par drošības datu lapām, kas ir saņemtas no citiem avotiem. Ja neesat pārliecināti par drošības datu lapas izcelsmi, lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu jaunāko drošības datu lapas versiju.

Visa šajā drošības datu lapā sniegtā informācija pamatojas uz pašlaik pieejamajiem datiem.

Finnfoam drosibas datu lapa

Valoda