Drošības datu lapa (PIR)

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada 28. maija Regulu (ES) Nr. 2015/830, ar ko maina (EK) Nr. 1907/2006 Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulu par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

1 IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums: FF-PIR siltumizolācijas loksne.

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Lietošanas kategorija Ziemeļvalstīs (UCN) 13. Būvmateriāli
Vielas/maisījuma lietošana Siltumizolācijas loksne

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Importētājs

Uzņēmuma nosaukums „Finnfoam Oy“
Adrese korespondencei Satamakatu 5
Pasta kods FIN-24100
Pilsēta Salo
Valsts Suomija
Tālr. nr. +358 2 777 300
E-pasts [email protected]
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 0689386-6

1.4. Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem

Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem: Toksikoloģijas centrs (Somijā), pakalpojumi pieejami visu diennakti pa tālr. (09) 471977 vai (09) 4711
  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruņa numurs: 112

2 IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar CLP: Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šis izstrādājums netiek klasificēts kā bīstams.

2.2. Marķējuma elementi

Cita marķējuma informācija (CLP): Marķējumu nepiemēro. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šis izstrādājums netiek klasificēts kā bīstams.

2.3. Citi apdraudējumi

Citi apdraudējumi: Nav zināmi.

3 IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Viela Identifikācijas Nr. Klasifikācija Sastāvs
Izocianāts CAS Nr.: 9016-87-9

Akūta toksicitāte 4. kat.; H332

Izraisa nopietnu acu kairinājumu 2. kat.; H319

STOT SE3; H335

Elpceļu sensibilizācija 1. kat.; H334

Kairina ādu 2 kat.; H315

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 1 kat.; H317

Kancerogenitāte 2 kat.; H351 STOT RE2; H373

40–60 %
Izopentāns CAS Nr.: 78-78-4

Uzliesmojošs šķidrums 1 kat.; H224

Bīstams ieelpojot 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 2 kat.; H411 EUH 066

 1–5 %
Pentāns CAS Nr.: 109-66-0

Uzliesmojošs šķidrums 1 kat.; H224

Bīstams ieelpojot 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 2 kat; H411 EUH 066

1–5 %

Tris (2-hlor-1-metiletil)

fosfāts

CAS Nr.: 13674-84-5

Sinonīmi: TCPP

Akūta toksicitāte 4 kat., H302  1–5 %

Maisījuma apraksts: Izmantotās vielas polimerizējas, veidojot cietu vielu. Vairāku testu rezultāti liecina, ka produkts cietā stāvoklī bīstamas vielas neizdala.

Papildu informācija: Pilnu informāciju par bīstamības skat. 16. iedaļā.

4 IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgas piezīmes Ja ir slikta pašsajūta, meklēt medicīnisku palīdzību.
Pēc ieelpošanas Ja parādās simptomi, iznest cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas vai izpaužas stiprāk, meklēt medicīnisku palīdzību.
Pēc saskares ar ādu Skarto ādas laukumu mazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Ja parādās kairinājums, meklēt medicīnisku palīdzību.
Pēc saskares ar acīm Nekavējoties skalot acis ar lielu ūdens daudzumu. Skalot vairākas minūtes, acis turot atvērtas. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot acis. Ja kairinājums saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.
Pēc norīšanas NEIZRAISĪT vemšanu. Ja cietušais ir bezsamaņā, noguldīt viņu stabilā stāvoklī uz sāniem, elpceļiem jābūt brīviem. Meklēt medicīnisku palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta)

Aizkavēti simptomi un ietekme: Nav zināma.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Cita informācija: Ārstēt, ņemot vērā simptomus.

5 IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Izmantot ugunsgrēka dzēšanas līdzekļus, kas ir derīgi apkārt esošo materiālu dzēšanai.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka vai sprādziena risks: Specifiskas bīstamības nav.

Bīstami sadegšanas produkti: Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO).

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Ugunsdzēsējiem ir jāizmanto piemēroti aizsardzības līdzekļi un jālieto autonomais elpošanas aparāts (SCBA).

6 IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Vispārīgi pasākumi: Nepieļaut, lai notikuma zonā iekļūtu nepiederošas personas vai personas, kurām nav atbilstīgu individuālās aizsardzības līdzekļu. Ja to darīt ir droši, mēģināt apturēt noplūdi. Notikuma vietā nodrošināt atbilstīgu ventilāciju.

Individuālās aizsardzības līdzekļi: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Neieelpot putekļus. Izmantot atbilstīgus individuālās aizsardzības līdzekļus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi: Nepiemēro.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metode: Nepiemēro.

6.4. Atsauces uz citām iedaļām

Citas norādes: Droša lietošana: skat. 7. iedaļu.
  Individuālās aizsardzības līdzekļi: skat. 8. iedaļu.
  Atkritumu apsaimniekošana: skat. 13. iedaļu.

7 IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Lietošana: Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju. Neieelpot putekļus. Nepieļaut produkta nokļūšanu uz ādas vai acīs. Strādājot ar produktu, izmantot atbilstīgus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Aizsardzības pasākumi

Vispārējas darba higiēnas ieteikumi: Izmantot, ņemot vērā labas darba higiēnas un drošības prakses vadlīnijas. Pirms katra darba pārtraukuma un darba dienas beigās nomazgāt rokas. Personiskais apģērbs un darba apģērbs ir jāglabā atsevišķi. Pirms atkārtotas vilkšanas piesārņotais darba apģērbs ir jāizmazgā.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāšana: Īpašu norādījumu glabāšanai nav.

Drošas glabāšanas nosacījumi

Tehniskie pasākumi un glabāšanas nosacījumi: Glabāt sausā un vēsā telpā.

7.3. Konkrēts (-i) galalietošanas veids (-i)

Īpaši lietošanas veidi: Nav datu.

8 IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Iedarbības robežvērtības darba vidē

Viela Identifikācijas Nr. Vērtība TWA gads
Izocianāti CAS Nr.: 9016-87-9 15 min.: 0,035 mg/m3  2014
Izopentāns CAS Nr.: 78-78-4

8 stundu pamatperiods (TWA): 500 ppm

8 stundu pamatperiods (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

 
Pentāns CAS Nr.: 109-66-0

8 stundu pamatperiods (TWA): 500 ppm

8 stundu pamatperiods (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

 
Cita informācija par robežvērtībām

DNEL/PNEC: ķīmiskās drošības novērtējums par produkta robežvērtībām nav veikts, informācijas par sastāvdaļām nav.

Izmantotās vielas polimerizējas, veidojot cietu vielu. Vairāku testu rezultāti liecina, ka produkts cietā stāvoklī bīstamas vielas neizdala.

TWA – laikā svērtais vidējais

8.2. Iedarbības pārvaldība

Pasākumi iedarbības novēršanai

Tehniski pasākumi iedarbības novēršanai: Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju.

Elpceļu aizsardzība

Elpceļu aizsardzība: Normālos lietošanas apstākļos elpceļu aizsardzības līdzekļi nav nepieciešami. Ja nav iespējams samazināt iedarbības robežvērtības tā, lai tās nesasniegtu augstākās pieļaujamās robežvērtības, arī tad, ja ir nodrošināta ventilācija, lietot atbilstīgu respiratoru.

Ieteicamais iekārtas veids: Par respiratora izvēli, lietošanu un piemērojamiem ierobežojumiem konsultēties ar ražotāju.

Roku aizsardzība

Roku aizsardzība: Nekādus konkrētus roku aizsardzības pasākumus nepiemēro, taču ir ieteicams vilkt cimdus.

Atbilstīgi līdzekļi: Par atbilstīgu cimdu izvēli konsultēties ar ražotāju.

Acu un sejas aizsardzība

Acu aizsardzība: Ja pastāv risks, ka produkts varētu nokļūt acīs, vilkt aizsargbrilles, kas aizsargā pret putekļiem.

Ādas aizsardzība

Cita ādas aizsardzība: Vilkt atbilstīgu aizsargapģērbu.

Papildu ādas aizsardzības līdzekļi: Pēc saskares ar produktu noskalot skarto ādas laukumu.

Vides riska pārvaldība

Vides riska pārvaldība: Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmās vai augsnē.

9 IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis Cieta viela.
Krāsa Zaļa.
Smarža Bez smaržas.
Piezīmes, smaržas slieksnis Nepiemēro.
Piezīmes, pH (produkta) Nav noteikts.
Piezīmes, kušanas temperatūra/kušanas temperatūras diapazons Nav noteikts.
Piezīmes, viršanas temperatūra/viršanas temperatūras diapazons Nav noteikts.
Piezīmes, uzliesmošanas temperatūra Nav noteikta.
Piezīmes, iztvaikošanas ātrums Nav noteikts.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) ~ 300 °C
Piezīmes, sprādziena robežas Nav noteiktas.
Piezīmes, tvaika spiediens Nav noteikts.
Piezīmes, tvaika blīvums Nav noteikts.
Šķīdība ūdenī Nešķīst ūdenī.
Piezīmes, sadalījuma koeficients: n- oktanols/ūdens Nav noteikts.
Pašaizdegšanās temperatūra Vērtība: ~ 400 °C
Piezīmes, noārdīšanās temperatūra Nav noteikta.
Piezīmes, viskozitāte Nav noteikts.
Sprādzienbīstamība Produkts netiek klasificēts kā sprādzienbīstams.
Oksidēšanās īpašības Produkts netiek klasificēts kā tāds, kas oksidējas.

9.2. Cita informācija

Citi fizikālie un ķīmiskie parametri

Apraksts: Nav datu.

10 IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja: Normālos glabāšanas un lietošanas apstākļos produkts nav reaģētspējīgs.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabilitāte: Produkts ir stabils, lietojot un glabājot atbilstīgi noteikumiem.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība: Nav zināmu bīstamu reakciju.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Nav ieteikumu.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli: Nesaderīgu materiālu grupas nav konstatētas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti: Ja produkts deg vai pārkarst, var veidoties bīstami savienojumi (oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds).

11 IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Toksikoloģiskā informācija:

Cita toksikoloģiskā informācija: Izmantotās vielas polimerizējas, veidojot cietu vielu. Vairāku testu rezultāti liecina, ka produkts cietā stāvoklī neizdala bīstamas vielas, kas var būt kaitīgas cilvēka veselībai. Produkts netiek klasificēts kā akūti toksisks.

Akūta toksicitāte

Saskarē ar ādu: Produkts netiek klasificēts kā kairinošs vai kodīgs ādai.

Saskarē ar acīm: Produkts netiek klasificēts kā kairinošs acīm vai tāds, kas izraisa acu bojājumus.

Ieelpojot: Produkts netiek klasificēts kā bīstams ieelpojot.

Aizkavēta/atkārtota iedarbība

Sensibilizācija: Produkts netiek klasificēts kā sensibilizējošs, nonākot saskarē ar ādu vai ieelpojot.

STOT – vienreizēja iedarbība: Produkts netiek klasificēts kā toksisks, ja notikusi vienreizēja iedarbība uz mērķorgānu.

STOT – atkārtota iedarbība: Produkts netiek klasificēts kā toksisks, ja notikusi atkārtota iedarbība uz mērķorgānu.

Kancerogenitāte, mutagenitāte vai toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Kancerogenitāte: Produkts netiek klasificēts kā kancerogēns.

Mutagenitāte: Produkts netiek klasificēts kā mutagēns.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Produkts netiek klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai.

Iedarbības simptomi

Cita informācija: Nav informācijas par jebkādu citu iedarbību uz veselību.

12 IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Toksiskums ūdens organismiem, piezīmes: Nav datu par produkta ekoloģisko toksiskumu.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties: Nav datu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls: Nav datu.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte: Nav datu.

Piezīmes, šķīdība ūdenī: Produkts nešķīst ūdenī.

12.5. PBT un vPvB vielu novērtējuma rezultāti

PBT novērtējuma rezultāti: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts, nav informācijas par sastāvdaļām.

12.6. Cita nelabvēlīga iedarbība

Vides aizsardzības informācija, apkopojums: Nav datu par produkta iedarbību uz vidi. Produkts netiek klasificēts kā bīstams videi. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdensapgādes sistēmās un augsnē.

13 IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkta atkritumi ir klasificēti kā bīstami: Nē

Cita informācija: Utilizēt, ievērojot vietējos un nacionālos tiesību aktus.

14 IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

Piezīmes: Produktam netiek piemērota transportēšanas klasifikācija.

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

14.3 Transportēšanas bīstamības klase (-es)

14.4 Iepakojuma grupa

14.5 Bīstamība videi

Piezīmes: Produkts netiek klasificēts kā bīstams videi.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: Nav īpašu piesardzības pasākumu.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. Papildinformācija.

Papildinformācija: Nepiemēro.

15 IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Tiesību akti un regulas: Specifiskas regulas nepiemēro.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums: Nav veikts.

16 IEDAĻA. Cita informācija

Attiecīgie H apzīmējumi (2. un 3. iedaļa). H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
  H302 Kaitīgs, ja norij.
  H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
  H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
  H315 Kairina ādu.
  H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
  H332 Kaitīgs ieelpojot.
  H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
  EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
  H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
  H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
  H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
  H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
  H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Ieteikumi mācībām: Izlasīt drošības datu lapu.
Būtiski datu avoti, kas izmantoti, lai sagatavotu drošības datu lapu: Informāciju par produktu sniedza produkta ražotājs. Dekrēts par koncentrācijām, kas zināmas kā kaitīgas (268/2014) (HTP-arvot 2014. g.).
Versija: 1
Par drošības datu lapu atbildīgais uzņēmums: „Finnfoam Oy”

Lejupielādējiet PDF failu

Valoda