Drošības datu lapa (EPS)

FF-EPS (putu polistirola)

Drošības datu lapa atbilst Komisijas Regulai (ES) Nr. 2015/830 (2015. gada 28. maijā), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

1 IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

Izdošanas datums:

2016.05.12

1.1. Produkta identifikācija

Produkta nosaukums FF-EPS(putu polistirola) siltumizolācijas plātne

1.2.  Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Lietošanas kategorijas Ziemeļvalstīs (UCN)

13 Būvmateriāli

Vielas/maisījuma lietojums

Siltumizolācijas plātne

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE)

41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

1.3.  Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Importētājs

Uzņēmuma nosaukums

UAB „Finnfoam“

Pasta adrese

Kokybės g. 5

Pasta indekss

LT-54469

Pilsēta

Biruliškių k., Kauno r. (Kauno LEZ)

Valsts

Lietuva

Tālr.

+370 37 403800

E-pasts

[email protected]

Uzņēmuma Nr.

300642584

1.4. Tālruņa numurs saziņai ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs saziņai ārkārtas situācijās

Saindesanas informacijas centrs (Latvija), visu diennakti: +371 67 042 473. Tālruņa Nr. ārkārtas gadījumiem: 112

2 IEDAĻA. Bīstamības apzināšana         

2.1.  Vielas vai maisījuma klasifikācija

Piezīmes par klasifikāciju CLP (KMI) Atbilstoši pašreizējam regulējumam šis produkts nav klasificēts kā bīstams.

2.2.  Marķējuma elementi

Cita informācija par marķējumu (KMI)

Nav marķējuma. Atbilstoši pašreizējam regulējumam šis produkts nav klasificēts kā bīstams.

2.3.  Citi apdraudējumi

Citi apdraudējumi        Nav zināmi.

3 IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Maisījumi

Viela

Identifikācija

Klasifikācija

Saturs

Polistirols

CAS Nr. 9003-53-6

 

95–99 svara %

Pentāns

CAS Nr. 109-66-0

Flam. Liq. 2; H225 Asp. tox 1; H304

STOT SE3; H336

Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066

1–2 svara %

Izopentāns

CAS Nr. 78-78-4

Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox 1; H304

STOT SE3; H336

Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066

 < 1 svara %

Maisījuma apraksts

Izmantotās vielas ir polimerizētas cietā polimēru tīklā. Pamatojoties uz vairākiem veiktajiem testiem, cietais galaprodukts neizdala bīstamas vielas.

Piezīmes par vielu

Visu bīstamības apzīmējumu pilns izklāsts ir iekļauts 16. iedaļā.

4 IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1.  Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi

Ja ir slikta pašsajūta, nekavējoties lūdziet medicīnisko palīdzību/aprūpi.

Ja ieelpots

Ja rodas ietekmes simptomi, pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas vai ir būtiski, lūdziet medicīnisko palīdzību.

Ja nokļuvis uz ādas

Rūpīgi mazgājiet skarto ādu ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet medicīnisko palīdzību/aprūpi.

Ja nokļuvis acīs

Nekavējoties skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu, apstrādi turpinot vairākas minūtes; plakstiņiem jābūt atvērtiem. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ja to ir iespējams viegli izdarīt, un turpiniet skalošanu. Ja acu kairinājums nepāriet: lūdziet medicīnisko palīdzību/aprūpi.

Ja norīts

NEIZRAISIET vemšanu. Bezsamaņā esošu personu novietojiet stabilā sānu guļā un nodrošiniet, lai elpceļi būtu atvērti. Lūdziet medicīnisko palīdzību.

4.2.  Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Akūti simptomi un ietekme

Nav zināmi.

Aizkavēti simptomi un ietekme

Nav zināmi.

4.3.  Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Cita informācija

Simptomātiska ārstēšana

5 IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1.  Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Lietojiet apkārtējai degšanas videi piemērotus ugunsdzēsības līdzekļus.

5.2.  Vielas vai maisījuma izraisīta īpaša bīstamība

Bīstami degšanas produkti

Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (tvana gāze) (CO).

5.3.  Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Individuālie aizsarglīdzekļi

Ugunsdzēsējiem jālieto atbilstoši aizsarglīdzekļi un autonoms elpošanas aparāts (SCBA).

6 IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1.  Individuālās drošības pasākumi, aizsarglīdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Vispārēji pasākumi

Nepiederošas un neaizsargātas personas nedrīkst iekļūt negadījuma zonā. Apturiet noplūdi, ja šāda rīcība nerada apdraudējumu. Noplūdes vietā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Individuālās aizsardzības pasākumi

Nepieļaujiet saskari ar ādu un acīm. Neieelpojiet putekļus. Lietojiet piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus.

6.2.  Vides drošība

Vides drošības pasākumi

Nav attiecināmi.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Sakopšanas metode

Nav attiecināmi.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Citas instrukcijas

Droša rīcība: skatīt 7 iedaļu.

Individuālie aizsarglīdzekļi: skatīt 8. iedaļu.

Atkritumu apsaimniekošana: skatīt 13. iedaļu.

7 IEDAĻA. Rīkošanās ar produktu un tā glabāšana

7.1.  Piesardzība drošai lietošanai

Rīkošanās ar produktu

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Neieelpojiet putekļus. Neļaujiet produktam nokļūt uz ādas un acīs. Strādājot ar produktu, lietojiet atbilstošus individuālos aizsarglīdzekļus (skatīt 8. iedaļu).

Aizsardzības un drošības pasākumi

Ugunsdrošības pasākumi

Putekļi, ja to koncentrācija ir liela, ar gaisu var veidot sprāgstošus maisījumus. Sargāt no aizdegšanās ierosinātājiem.

Preventīvie pasākumi aerosolu un putekļu veidošanās novēršanai

Neļaut veidoties putekļiem.

Vispārējas darba higiēnas ieteikumi

Rīkoties atbilstoši labas rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Pirms pārtraukumiem un darba beigās mazgāt rokas. Pirms atkārtotas lietošanas mazgāt notraipīto apģērbu.

7.2.  Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāšana

Nav noteikti īpaši piesardzības pasākumi glabāšanai.

Droši glabāšanas apstākļi

Tehniskie pasākumi un glabāšanas nosacījumi

Glabāt vēsā, sausā vietā ar labu ventilāciju.

7.3.  Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Īpašs(-i) lietojums(-i)

Nav informācijas

8 IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1.  Pārvaldības parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības

Viela

Identifikācija

Vērtība

Laikā svērtā vidējā vērtība (TWA) Gads

100-42-5: stirols

CAS Nr. 9003-53-6

8 stundu TWA: 20 ppm

8 stundu TWA: 86 mg/m3

15 min.: 100 ppm

15 min.: 430 mg/m3

2014

Pentāns

CAS Nr.: 109-66-0

8 stundu TWA: 500 ppm

8 stundu TWA: 1500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1900 mg/m3

 

Izopentāns

CAS Nr. 78-78-4

8 stundu TWA: 500 ppm

8 stundu TWA: 1500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1900 mg/m3

 

Cita informācija par sliekšņa robežvērtībām

DNEL/PNEC (atvasinātā beziedarbības robežvērtība/paredzamā beziedarbības koncentrācija): Produktam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums, nav pieejama informācija par sastāvdaļām.

Izmantotās vielas ir polimerizētas cietā polimēru tīklā. Pamatojoties uz vairākiem veiktajiem testiem, cietais galaprodukts neizdala bīstamas vielas.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Preventīvie pasākumi iedarbības novēršanai

Elpceļu aizsardzība

Tehniskie pasākumi iedarbības novēršanai

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Elpceļu aizsardzība

Vietā ar labu ventilāciju parasti nav nepieciešama. Ja ar ventilāciju nav iespējams samazināt iedarbību līdz līmenim, kas ir mazāks nekā arodekspozīcijas robežvērtības, lietojiet atbilstošu respiratoru.

Ieteicamais līdzekļu veids

Lai noteiktu nepieciešamo respiratora veidu, lietošanas veidu un ierobežojumus, sazinieties ar ražotāju.

Roku aizsardzība

Roku aizsardzība

Īpaši roku aizsardzības pasākumi nav noteikti, tomēr ir ieteicams lietot cimdus.

Piemēroti materiāli

Lai izvēlētos atbilstošus cimdus, sazinieties ar cimdu ražotāju.

Acu/sejas aizsardzība

Acu aizsardzība

Ja ir risks, ka produkts var nokļūt acīs, lietojiet brilles, kas nodrošina aizsardzību pret putekļiem.

Ādas aizsardzība

Ādas aizsardzība (izņemot rokas)

Lietojiet atbilstošu aizsargtērpu.

Ādas papildu aizsardzības pasākumi

Mazgājiet skarto ādu pēc iedarbības.

Atbilstoša vides riska pārvaldība

Vides riska pārvaldība

Neļaut nokļūt notecēs, kanalizācijā, ūdensceļos un augsnē.

9 IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1.  Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis

Cieta viela

Krāsa

Pelēka

Smarža

Maiga

Piezīmes, smaržas sajušanas slieksnis

Nav attiecināmi.

Piezīmes, pH (piegādātajā formā)

Nav noteikts.

Piezīmes, kušanas temperatūra/kušanas diapazons

Nav noteikts.

Piezīmes, viršanas temperatūra/viršanas diapazons

Nav noteikts.

Piezīmes, uzliesmošanas temperatūra

Nav noteikta.

Piezīmes, iztvaikošanas ātrums

Nav noteikts.

Uzliesmojamība (cietai vielai, gāzei)

~ 300°C

Piezīmes, sprādzienbīstamības robežvērtība

Nav noteikta.

Piezīmes, tvaiku spiediens

Nav noteikts.

Piezīmes, tvaiku blīvums

Nav noteikts.

Šķīdība ūdenī

Ūdenī nešķīst.

Piezīmes, sadalījuma koeficients: n-oktanolā/ūdenī

Nav noteikts.

Pašaizdegšanās

Vērtība: ~ 400°C

Piezīmes, sadalīšanās temperatūra

Nav noteikta.

Piezīmes, viskozitāte

Nav noteikts.

Sprādzienbīstamība

Nav klasificēts kā sprādzienbīstams

Oksidēšanas spēja

Nav klasificēts kā oksidētājs.

9.2.  Cita informācija

Citas fizikālās un ķīmiskās īpašības

Piezīmes

Nav informācijas

10 IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1.  Reaģētspēja

Reaģētspēja

Lietošanas un glabāšanas standarta apstākļos nereaģē.

10.2.  Ķīmiskā stabilitāte

Stabilitāte

Glabāšanas un lietošanas standarta apstākļos stabils.

10.3.  Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināma.

10.4.  Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav zināmi.

10.5.  Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no saskares ar kuriem jāvairās

Nav noteiktas nesaderīgu materiālu grupas.

10.6.  Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti

Liesmā vai pārkarsētā stāvoklī var veidoties kaitīgi savienojumi (oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds (tvana gāze)).

11 IEDAĻA. Informācija par toksiskumu

11.1. Informācija par toksisku ietekmi

Informācija par toksiskumu

Citi dati par toksiskumu

Izmantotās vielas ir polimerizētas cietā polimēru tīklā. Pamatojoties uz vairākiem veiktajiem testiem, cietais galaprodukts neizdala bīstamas vielas, kas var radīt kaitīgu ietekmi uz veselību.

Produkts nav klasificēts kā akūti toksisks.

Iespējamā akūtā ietekme

 

Produkts nav klasificēts kā kairinošs vai kodīgs ādai.

Ja nokļuvis uz ādas

Ja nokļuvis acīs

Produkts nav klasificēts kā bojājumus izraisošs vai kairinošs acīm.

Bīstamība ieelpojot

Produkts nav klasificēts kā bīstams ieelpojot.

Aizkavēta ietekme/atkārtota iedarbība

Jutīguma palielināšana

Produkts nav klasificēts kā elpceļu vai ādas jutīguma pastiprinātājs.

STOT vienreizējai iedarbībai

Produkts nav klasificēts kā toksisks īpašiem mērķorgāniem pēc vienreizējas iedarbības.

STOT atkārtotai iedarbībai

Produkts nav klasificēts kā toksisks īpašiem mērķorgāniem pēc atkārtotas iedarbības.

Kancerogenitāte, mutagenitāte vai toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Kancerogenitāte

Produkts nav klasificēts kā kancerogēns

Mutagenitāte

Produkts nav klasificēts kā mutagēns.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai

Produkts nav klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai

Iedarbības simptomi

Cita informācija

Nav ziņojumu par citu ietekmi uz veselību.

12 IEDAĻA. Informācija par ietekmi uz vidi

12.1.  Toksiskums

Piezīmes, ietekme uz ūdens vidi

Nav pieejami dati par produkta ietekmi uz vidi

12.2.  Noturība un noārdīšanās spēja

Noturība un noārdīšanās spēja

Dati nav pieejami.

12.3.  Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas potenciāls

Dati nav pieejami.

12.4.  Mobilitāte augsnē

Mobilitāte

Nav informācijas

Piezīmes, šķīdība ūdenī

Produkts nešķīst ūdenī.

12.5.  PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

PBT novērtējuma rezultāti

Produktam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums, nav pieejama informācija par sastāvdaļām.

12.6.  Cita nelabvēlīga ietekme

Informācija par vidi, kopsavilkums

Nav pieejami dati par produkta ietekmi uz vidi. Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Neļaut nokļūt notecēs, kanalizācijā, ūdensceļos un augsnē.

13 IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkts ir klasificēts kā bīstamie atkritumi

Cita informācija

Apsaimniekot atbilstoši vietējiem un valsts mēroga noteikumiem. Neļaujiet nokļūt vidē.

14 IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1.  ANO numurs

Piezīmes

Produkts nav klasificēts attiecībā uz transportēšanu.

14.2.  ANO sūtīšanas nosaukums

14.3.  Transportēšanas bīstamības klase(-s)

14.4.  Iepakojuma grupa

14.5.  Vides apdraudējumi

Piezīmes

Produkts nav klasificēts kā bīstams videi

14.6.  Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav paredzēti

14.7.  Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Papildu informācija.

Nav piemērojama

15 IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1.     Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Likumdošanas normas un noteikumi

Nav īpašu noteikumu.

15.2.     Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtēšana ir veikta

16 IEDAĻA. Cita informācija

Attiecīgo H formulējumu (bīstamības apzīmējumu) saraksts (2. un 3. iedaļa).

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Ieteikumi mācībām

Lasīt drošības datu lapu.

Svarīgi datu avoti, kas ir izmantoti drošības datu lapas izstrādāšanā

Ražotāja nodrošinātā produkta specifikācija

Koncentrācijas līmenis, kas ir zināms kā bīstams (Nr. 268/2014) (arodekspozīcijas robežvērtības (HTP-arvot), 2014)

Versija

1

Atbildīgais par drošības datu lapu

UAB „Finnfoam“

Lejupielādējiet PDF failu

Valoda